اطلاعیه مهم دفتر ارتباط با صنعت درخصوص کارآموزی
قابل توجه دانشجویان عزیز دستورالعمل اخذ واحد کارآموزی
دستورالعمل اخذ واحد کارآموزی
1-    اخذ واحد کارآموزی با رعایت حداقل مجاز واحدهای گذرانده شده توسط دانشجو
تذکر : جهت کسب اطلاع بیشتر از شرایط اخذ واحد کارآموزی به دفتر ارتباط با صنعت یا قسمت دفتر ارتباط با صنعت، ساختار پژوهشی منوی پژوهش و فناوری در سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد مراجعه نمایید.
2- مراجعه به سایت دانشگاه و دریافت فرم های کارآموزی و دستورالعمل های لازم
3- امضای قسمت اول فرم شماره یک (تعهد دانشجو) توسط دانشجو
4- تکمیل قسمت دوم فرم شماره یک با مراجعه به اداره آموزش جهت بررسی و تایید پرونده‌ی دانشجو توسط کارشناس آموزش گروه مربوطه
5- تکمیل و تایید قسمت سوم فرم شماره یک با مراجعه به مدیر گروه مربوطه
6- تکمیل و تایید قسمت چهارم فرم شماره یک توسط استاد درس کارآموزی 
7- مراجعه به محل کارآموزی جهت تائید و امضای قسمت پنجم فرم شماره (1) توسط محل کارآموزی
    تذکر : دانشجویانی که جهت مراجعه به محل کارآموزی نیازمند معرفی نامه اولیه می‌باشند با در دست داشتن فرم شماره (1) امضا شده در قسمت های اول و دوم به دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه مراجعه نمایند.
8- ارائه فرم تکمیل و امضا شده شماره (1) به دفتر ارتباط با صنعت جهت صدور معرفی نامه به محل کارآموزی
9- تهیه معرفی‌نامه/گواهی شروع دوره کارآموزی در سربرگ رسمی محل کارآموزی مطابق فرم شماره (2)
10- تکمیل گزارش پیشرفت کارآموزی توسط دانشجو، تایید توسط سرپرست محل کارآموزی و استاد درس مطابق فرم شماره (3)
11- پس از پایان دوره کارآموزی دانشجو نسبت به تکمیل و تایید فرم شماره (4) مطابق دستورالعمل راهنمای ارزشیابی توسط سرپرست کارآموزی اقدام نمایند.
12- تهیه معرفی‌نامه/گواهی پایان دوره کارآموزی در سربرگ رسمی محل کارآموزی مطابق فرم شماره (5)
13- تهیه گزارش نهایی کارآموزی با هماهنگی استاد کارآموزی مطابق دستورالعمل تنظیم گزارش کارآموزی
14- ارائه گزارش نهایی کارآموزی( سی دی) تایید شده به استاد درس، فرم پیشرفت کار (فرم شماره (3) تایید شده)، فرم ارزشیابی سرپرست کارآموزی (فرم شماره (4) تایید شده)، معرفی‌نامه/گواهی پایان دوره کارآموزی (فرم شماره (5) تایید شده) و فرم ثبت سا عات حضور در محل کارآموزی (فرم شماره (6) تایید شده) به کارشناس دفتر ارتباط با صنعت جهت صدور فرم اعلام نمره
15- اعلام نمره نهایی استاد درس و تایید آن توسط مدیر گروه مربوطه
16- تحویل اصل گزارش کارآموزی (سی دی )تایید شده توسط استاد درس، فرم های شماره 3، 4، 5 و 6  و  همچنین فرم اعلام نمره تایید شده به دفتر ارتباط با صنعت
راهنمایی : جهت سهولت در انجام مراحل کارآموزی به نمودار گردش کار واحد کارآموزی مراجعه نمایید.
    تذکر: دانشجویان موظف هستند مراحل مذکوررا به اتمام برسانند. در غیر اینصورت اخذ واحد کارآموزی توسط ایشان بلا اثر خواهد شد و می‌بایستی در نیسمال آتی مجدداً واحد مذکور را اخذ نمایند.
    تذکر: زمان شروع کارآموزی بایستی بعد از تاریخ صدور معرفی نامه از طرف دانشگاه با هماهنگی استاد درس و سرپرست کارآموزی باشد.
    تذکر : در صورت وجود هر گونه مشکل احتمالی در محل کارآموزی دانشجو بایستی سریعاً مراتب را به دفتر ارتباط با صنعت اطلاع دهد.1393/5/13
اطلاعیه های مرتبط :


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :